november 2, 2021

Beheersplan

Een beheersplan is tegelijk een visiedocument én een werkinstrument. Het biedt u enerzijds een langetermijnvisie (looptijd van 24 jaar) op het beheer van uw beschermd onroerend goed of erfgoedlandschap en anderzijds fungeert het als draaiboek voor het uitvoeren van een effectief beheer, zoals de aard en de frequentie van de werkzaamheden die nodig zijn voor het in stand houden van uw goed.

Het beheer is afhankelijk van diverse factoren zoals het type erfgoed, de locatie, het gebruik, huidige toestand … . Daarom is de opmaak van een beheersplan maatwerk. Het vraagt een breed kennisveld op het vlak van kunstgeschiedenis, archeologie, heemkunde, … en een geïntegreerde benadering naar andere beleidsvelden toe zoals ruimtelijke ordening, natuur, toerisme, …

De opmaak van een beheersplan is niet verplicht maar vormt zeker voor elk beschermd onroerend goed een meerwaarde als leidraad voor een actief behoudsbeleid.

Een beheersplan biedt nog extra voordelen:

  • U kan een premie van minstens 40% bekomen op de beheerswerkzaamheden (sinds 1 januari 2019 wordt het voorbeeldig onderhoud van een beschermd goed onder bepaalde voorwaarden beloond met een aanvullende premie van 10% bovenop het basispremiepercentage van 40% of het verhoogd premiepercentage van 60%). Hier vindt u meer informatie over wanneer een goedgekeurd beheersplan vereist is om een erfgoedpremie aan te kunnen vragen.
  • Werkzaamheden die reeds in uw beheersplan werden opgenomen behoeven niet opnieuw goedgekeurd te worden.
  • Tevens kan u met dit document uw erkenning als open erfgoed (erfgoed dat actief en op regelmatige basis wordt open gesteld voor het publiek) of ZEN-erfgoed (erfgoed dat door zijn aard geen economisch nut bezit) aanvragen.
  • Roerende goederen binnen uw beschermde site die niet op de lijst van cultuurgoederen werden opgenomen kunnen met een gemotiveerde opname in het beheersplan (hun algemene erfgoedwaarde en/of een waarde gerelateerd aan het monument) ook erkend worden.

Wat kan het Hofke ter Musse concreet voor u doen?

  • Wij maken uw beheersplan 
  • Wij ondersteunen u bij de opmaak door bepaalde delen van het beheersplan aan te leveren zoals bv. de inventaris van erfgoedelementen
  • Wij zetten uw herwaarderingsplan om in een beheersplan
  • Wij stellen voor u het onderhoudslogboek op en houden dit bij in functie van de zesjaarlijkse evaluatie. Hiertoe behoort de opmaak van het toestandsrapport en een overzicht van de maatregelen en onderhoudswerken van de voorbije 6 jaar. Bij een erkenning als open erfgoed hoort tevens een rapportering inzake het beheer en de openstelling van het erfgoed.

Neem vrijblijvend contact met ons op voor de opmaak van uw beheersplan op maat van uw erfgoedsite en zijn diverse actoren en doelstellingen.

De onderzoekspremie van 80% kan u financieel ondersteunen bij de opmaak van uw beheersplan, zoals voor bv. het uitvoeren van een bouwhistorische studie in het kader van een beheersplan.