juni 9, 2017

ERFGOEDONDERZOEK-BOUWHISTORISCH ONDERZOEK-BEHEERSPLAN-CHE-RAPPORT-ERFGOEDINVENTARIS

Als eigenaar of gebruiker van een beschermd of vastgesteld goed, een pand of landschap met erfgoedwaarden al dan niet gelegen in een CHE-gebied of zich bevindend in een beschermd landschaps- of dorpsgezichtwordt u geconfronteerd met de verantwoordelijkheden die het behoud ervan met zich meebrengt. Bent u nog geen eigenaar maar heeft u interesse in de aankoop van een historisch gebouw dan kunnen wij u informeren en adviseren via een quickscan.

Ontrafel het verhaal van uw pand met een bouwhistorisch onderzoek als middel tot een weloverwogen en verantwoorde integratie van de nog bestaande erfgoedwaarden binnen uw woon- en werkcomfort, of ter ondersteuning van een herbestemming of aanvraag tot bescherming.

Het onderzoek naar de bouw- en gebruiksgeschiedenis van een onroerend goed kent diverse facetten. Wanneer een standaard bouwhistorisch onderzoek niet of onvoldoende antwoorden biedt kunnen er bijkomende studies worden uitgevoerd.

U heeft een middel nodig om uw onroerend erfgoed met zijn inherente erfgoedwaarde(n) te beheren? hiertoe dient een beheersplan.

U wil vergunnings- of meldingsplichtige werken uitvoeren aan uw pand gelegen in een CHE-gebied? dan heeft u mogelijk een CHE-rapport nodig.

U heeft een unieke verzameling objecten met een erfgoedverhaal die al dan niet verweven zijn met de geschiedenis van een historisch pand of monument? Wij zorgen voor een inventaris van uw collectie en/of cultuurgoederen. U kan echter ook beroep doen op ons voor de opmaak van een erfgoedinventaris van alle bouwkundig en/of landschappelijk waardevolle elementen en structuren binnen een bepaald grondgebied zoals bv. een gemeente.

Wij vullen onze theoretische kennis aan met een vaktechnische achtergrond.

Heeft u vragen omtrent uw klein bouwkundig erfgoed? Wij komen graag ter plaatse om een evaluatierapport op te maken van de toestand van uw goed in het kader van een restauratieproject. Wij bieden u tevens fysieke ondersteuning bij het uitvoeren van de restauratiewerken.

Vraag hier uw offerte aan.