november 15, 2023

Bijkomende studies: specifiek erfgoedonderzoek

Er kunnen diverse bijkomende erfgoedonderzoeken worden uitgevoerd in het kader van een specifieke onderzoeksvraag waar een standaard bouwhistorisch onderzoek geen of een onvolledig antwoord op geeft.  De aard van deze bijkomende studies is afhankelijk van het type vraagstelling.

Historisch huizenonderzoek 

Bij een historisch huizenonderzoek wordt er onderzoek gedaan naar de bouw- en gebruiksgeschiedenis (of een aspect daarvan) van een onroerend goed op basis van literatuur, archiefbronnen en iconografisch en cartografisch materiaal. Bij een dergelijke studie wordt het pand zelf slechts zeer beperkt onderzocht omdat het gesloopt is, sterk gewijzigd is of omdat het materiële aspect niet relevant is in het kader van de onderzoeksvraag. Een huizenonderzoek kan gericht zijn op een beroemd bewoner van het pand, op een historische handels- of productie-activiteit, …

Kadasteronderzoek

Het kadasteronderzoek heeft als doel om een reconstructie te maken van de eigendomsgeschiedenis van een gebouw. Dit onderzoek levert ons informatie op betreffende eigendomsoverdrachten en perceelmutaties.

Architectuurhistorisch onderzoek op objectniveau

Bij een architectuurhistorisch onderzoek op objectniveau onderzoeken we het kader waarbinnen het onroerend goed tot stand kwam en waarin het evolueerde. Dit onderzoek richt zich op de diverse factoren die invloed hebben uitgeoefend op de architecturale vorm van het pand zoals bv. de architect, de opdrachtgever, het politieke en economische klimaat, de technische mogelijkheden en de toen geldende regelgeving.

Historisch-geografisch onderzoek

Tenslotte kan er een historisch-geografisch onderzoek worden uitgevoerd. Deze studie beoogt een antwoord te formuleren op de vraag hoe en waarom een bepaald cultuurlandschap tot stand kam en evolueerde, bv. percelering, bebouwing, beplanting, infrastructuur, … Hierbij gaat men ervan uit dat het waarneembare landschap het resultaat is van historische transformatieprocessen. Dergelijk onderzoek is nuttig binnen bv. een landschapsinrichtingsproject, landschapsbeheer, …

Vraag vrijblijvend uw offerte aan.